Regulamin Półkolonii 2022

REGULAMIN

 1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 17.00. Za każdą następną rozpoczętą godzinę zegarową rodzic zobowiązany jest wnieść opłatę 50 zł od jednego dziecka.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki, wyłącznie przez osoby wskazane w karcie półkolonii.
 3. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość oraz zachowywać się kulturalnie podczas spożywania posiłków, a także szanować mienie i pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
 4. Uczestnicy mają prawo do spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii, do korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów oraz wnoszenia propozycji na spędzanie czasu.
 5. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie upomnieniem słownym na osobności lub przy rodzicach, wyłączenie dziecka z aktywności, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w imprezie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.
 6. Wstępna rezerwacja miejsca następuje po uiszczeniu pierwszej raty w wysokości 50% opłaty za półkolonie (325,00 zł, trzysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy). Drugą połowę opłaty 50% (325,00 zł, trzysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) należy uiścić najpóźniej 14 dni przed wybranym turnusem. Pełna wpłata blokuje miejsce na półkoloniach i/oraz zobowiązuje organizatora do utworzenia rezerwacji miejsca w grupie. Osoby zapisujące się do 31.05.2022 obowiązuje promocja 599,00 zł. Opłaty należy kierować na poniższe konto:
 • nazwa: GMS Innowacje
 • numer: 84 1140 2004 0000 3302 7561 6056.
 1. Pełen zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z półkolonii przysługuje przy rezygnacji na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jeśli rezygnacja nastąpi między 30 a 14 dniami przed turnusem, opiekunowi przysługuje zwrot w wysokości 75% uiszczonej opłaty, przy rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, opiekunowi przysługuje zwrot w wysokości 50% opłaty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania półkolonii lub braku obecności dziecka na turnusie nie przysługuje zwrot środków. Rezygnacji można dokonać jedynie drogą mailową na adres: polkolonie@gmsinnowacje.pl.
 2. W przypadku pojawienia się zakażenia COVID w grupie półkolonijnej za odwołane dni półkolonii przysługuje zwrot 75% kosztów. W przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej np. wojny, kataklizmu, skutkującej brakiem możliwości wywiązania się z zobowiązań Organizatora, nie przysługuje zwrot za odwołane zajęcia.
 3. Organizator ma prawo odmówić wpisania osoby chętnej na listę uczestników, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń lub innych powodów bez ich podawania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii, w przypadku np. choroby trenera lub kiedy nie zbierze się grupa min. 10 dzieci. Informację taką przekaże on rodzicom na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii. W takim przypadku pełna kwota zostanie zwrócona uczestnikom zajęć.
 5. Opiekun potwierdza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach ruchowych i sportowych. Opiekun ma obowiązek sprawdzania temperatury dziecka każdego dnia przed zajęciami i nie mogą przyprowadzać dzieci z objawami choroby.
 6. Dziecko przyjmowane na półkolonie musi być samodzielne w zakresie spożywania posiłków, ubierania się i korzystania z toalety.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zgubione mienie uczestników.