Warsztaty semestralne – regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW SEMESTRALNYCH GMS INNOWACJE

 1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 16.00 do godz. 19.00. W zależności od tematyki zajęć. Za każdą następną
  rozpoczętą godzinę zegarową Rodzic / Opiekun zobowiązany jest wnieść opłatę 50 zł od jednego dziecka
 2. Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać uczestników na zajęcia i odbierać ich po zakończonych zajęciach. Rodzice / Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki, wyłącznie przez osoby wskazane w karcie warsztatów, chyba, że złożą odpowiednie oświadczenie o samodzielności dziecka na karcie warsztatów semestralnych.
 3. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i brał udział w realizacji programu warsztatów, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, a także szanować mienie i pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
 4. Uczestnicy mają prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wyrażania swojej opinii oraz do korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów.
 5. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem słownym na osobności lub przy rodzicach, wyłączenie dziecka z aktywności, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.
 6. Wstępna rezerwacja miejsca następuje po wypełnieniu formularza zapisu na warsztaty. Dopiero wpłata pierwszej opłaty blokuje miejsce na warsztatach semestralnych GMS Innowacje.  opłata miesięczna w wysokości 180 zł. (wyjątek zajęcia teatralne 250 zł) Opłatę za dany miesiąc Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się wpłacić nie później niż do każdego 5-tego dnia danego miesiąca. Opłata za pierwszy miesiąc będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości zajęć w miesiącu i powinna zostać wpłacona przez rodziców przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.Opłaty należy kierować na poniższe konto:
  ● nazwa: GMS Innowacje
  ● numer: 84 1140 2004 0000 3302 7561 6056.
 7. Rodzic / Opiekun może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach semestralnych z 1 – miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień danego miesiąca, czyli w przypadku rezygnacji w danym miesiącu, uczestnik warsztatów ma możliwość uczęszczania na warsztaty przez 1 kolejny miesiąc.
  Rezygnacji można dokonać jedynie drogą mailową na adres: biuro@gmsinnowacje.pl. Rozliczenie opłat w przypadku rezygnacji:
  a) przy opłatach miesięcznych – Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do opłaty za 1 kolejny miesiąc uczestnictwa (po miesiącu w którym została złożona rezygnacja)
 8. W przypadku pojawienia się zakażenia COVID w grupie warsztatowej za odwołane warsztaty przysługuje zwrot 75% kosztów. W przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej np. wojny, kataklizmu, skutkującej brakiem możliwości wywiązania się z zobowiązań Organizatora, nie przysługuje zwrot za odwołane zajęcia.
 9. Organizator ma prawo odmówić wpisania osoby chętnej na listę uczestników, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń lub innych powodów bez ich podawania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, w przypadku np. choroby trenera lub kiedy nie zbierze się grupa min. 5 dzieci. Informację taką przekaże on rodzicom na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W takim przypadku pełna kwota zostanie zwrócona uczestnikom zajęć.
 11. Rodzic / Opiekun potwierdza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach. Rodzic / Opiekun ma obowiązek sprawdzania temperatury dziecka każdego dnia przed warsztatami i nie może przyprowadzać dzieci z objawami choroby.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, niekoniecznych do udziału w zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zgubione mienie uczestników.