Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa

 

Firma GMS INNOWACJE SOŁODKI MAJSTEREK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tokarza 1/2,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000477534, NIP 5242763023 (zwane dalej „GMS Innowacje” lub „GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawna), wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) darzy swoich użytkowników szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

 

  • 1

Informacje podstawowe

 

GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa, wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) przykłada wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

 

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

 

  • 2

Dane osobowe

 

Dane zbierane automatycznie:

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

 

Dane zbierane, w celu kontaktu z GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa:

W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

 

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub strony www.

 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

 

Sposoby zbierania danych:

GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych / strony www przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile / Google Analytics, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

 

 

Dane na temat dzieci:

Aplikacja ta jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, może korzystać z tej Aplikacji wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony prywatności dzieci w sieci i niniejszej Polityki Prywatności firma GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa nie może:

 

  1. Żądać lub świadomie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia (“Dzieci”),
  2. Świadomie wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim danych osobowych osób poniżej 13 roku życia,
  3. Udzielać dzieciom możliwości publicznego umieszczania lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania danych osobowych, oraz
  4. Nakłaniać dzieci do udziału w specjalnych grach, konkursach z nagrodami i w innych czynnościach mających na celu ujawnienie danych osobowych.

 

GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach i wymaga zgody rodziców na ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych. Zachęcamy do kontrolowania korzystania z Internetu przez dzieci oraz do zapoznania się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.

 

  • 3

Dodatkowe informacje

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. GMS Innowacje Sołodki Majsterek Spółka Jawa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.

 

  • 4

Dodatkowe informacje

 

Kontakt:

W przypadku pytań Użytkownika dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysyłanie maila na adres: biuro@gmsinnowacje.pl