Karta warsztatów semestralnych

KARTA WARSZTATÓW SEMESTRALNYCH
I. INFORMACJA ORGANIZATORA
Miejsce:
Forma wypoczynku: Godzinne zajęcia edukacyjne, raz w tygodniu
Czas trwania:
II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………
2. Data urodzenia ………………………………… klasa ……………………………
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka
……………………………………………………………………… …………………………………………………………… oraz tel. ………………………………………………………………………… .
6. Imię, nazwisko, numer dowodu, telefon dodatkowej osoby upoważnionej do odbioru dziecka ………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
7. Czy dziecko może samo przychodzid na zajęcia i wracad po nich do domu?
Tak Nie

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO
WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU.
Po zapoznaniu się z programem warsztatów oraz cen i regulaminem, zgłaszam udział dziecka w warsztatach
semestralnych GMS Innowacje w Galaktyce Bielany, ul. Bogusławskiego 6a Warszawa / w Galaktyce Bródno, u. Codecka 4 Warszawa . Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy, oraz na przechowywanie zdjęć uczestników. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas warsztatów semestralnych organizowanych przez GMS Innowacje oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć z warsztatów na stronie internetowej i mediach społecznościowych GMS Innowacje.

 

Miejscowość i data

 

Podpis rodzica